Selamat Menyambut Ulang Tahun Hari Keputeraan ke-75 tahun

Seluruh warga IBTE merafak sembah setinggi-tinggi tahniah Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah sempena sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-75 tahun

Ask us anything