Majlis Penyerahan Kurma Kurnia Peribadi KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Penyerahan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada wakil Bahagian di Ibu Pejabat IBTE dan Kampus-kampus di bawah Institut Pendidikan Teknikal Brunei.

Ask us anything